PICTI TATTOO GALLERY
English


Dutch

Privacyverklaring PICTI tattoo gallery

PICTI tattoo gallery ('''wij''), gevestigd in Nederland, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


PICTI tattoo gallery acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://pictitattoogallery.com/ en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 31/01/2024


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die PICTI tattoo gallery aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens welke wij bij wet verplicht zijn te verzamelen voor het zetten van uw tattoo.


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • PICTI tattoo gallery analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • PICTI tattoo gallery verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en controle door de GGD/NVWA/RIVM. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics en/of Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

Privacystatement PICTI tattoo gallery

PICTI tattoo gallery ('''we''), located in the Netherlands, is responsible for processing personal data as shown in this privacy statement.


PICTI tattoo gallery considers careful processing of personal data to be of the utmost importance. Personal data is processed and secured carefully. In processing, we adhere to the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). This Privacy Statement outlines how we collect and use your data, in accordance with the GDPR.


In this Privacy Statement, we explain which personal data we collect and use, and for what purposes. We recommend that you read this Privacy Statement carefully. This Privacy Statement applies to our website, https://pictitattoogallery.com/ and related websites and Services.


This Privacy Statement was last updated on: 31/01/2024


Use of personal data


If you use websites and related Services provided by PICTI tattoo gallery, you may share personal data with us. We collect and use personal data that you or your company directly share with us. We will not use the personal data for purposes other than those described in this statement unless you have given prior consent.


Types of data collected


When you use our Services, we may collect the following data:


First and last name

Address details

Phone number

Email address

IP address

Other personal data actively provided, for example, by creating a profile on this website, in correspondence, and by phone

Data about your activities on our website

Data about your browsing behavior across different websites (for example, because this company is part of an advertising network)

Internet browser and device type

Bank account number

Other data that we are legally required to collect for the purpose of your tattoo appointment.


Grounds for processing


We generally process your personal data for the following purposes:


Handling your payment

Sending our newsletter and/or promotional materials

Being able to call or email you if necessary to perform our services

Informing you about changes to our services and products

PICTI tattoo gallery analyzes your behavior on the website to improve the website and tailor the offer of products and services to your preferences.

PICTI tattoo gallery also processes personal data when we are legally obligated to do so, such as data we need for our tax returns and inspection by the GGD/NVWA/RIVM.


We collect your personal data based on legitimate interests or your consent, which you can withdraw at any time.


Retention of personal data


We retain your personal data for as long as necessary to achieve the purposes of this Privacy Statement. In general, we retain personal data of our website visitors for 12 months.


Your rights


You have the right to access the information we process. If you wish, you can contact us directly. We will ensure that we provide you with a copy of the data we process about you. We may need to verify your identity to fulfill your request. If you believe that the information we process about you is incorrect, you can contact us to update your information. You also have the right to object to the processing of data. If you want us to delete your information, you can inform us at any time. You can contact us at any time regarding these requests. We will always respond promptly, in accordance with the GDPR. If you are not satisfied with the response you receive, you can submit your complaint to the relevant supervisory authority.


Sharing with others


We will not share your information with others without your consent unless this is necessary for the performance of the agreement you, or your organization, have entered into with us, or unless this is a legal obligation.


Transfer of personal data


To achieve the purposes described in this Privacy Statement, we may transfer your data outside the EEA. When this is the case, we will take appropriate measures to ensure that personal data is properly secured. For transfers to the United States, we ensure that such a U.S. party complies with the Privacy Shield. For other transfers, we may transfer your data to a country recognized by the European Commission as providing an adequate level of protection for personal data.


Analytics


Data you provide may be retained for statistical analysis, including via Phoenix Analytics and/or Google Analytics. These statistics are used to optimize the Services. This way, we can see how our visitors use the website and improve the website based on that information. Where possible, we will pseudonymize this data.


Cookies


We want to provide you with relevant and personal information in a user-friendly manner. To do this, we use various types of cookies on our websites. For example, we place cookies that are necessary for the functioning of the site. These include the ability to comment, the operation of spam filters, video playback, and caching to make the website faster. We also use analytical cookies that do not infringe on your privacy.


In general, cookies are stored for the duration of the (browser) session. In addition, your IP address may be stored in the log files of our web server if you use our Services. This is necessary to manage and secure our Services properly. We do not use your IP address to track or record your online behavior. Usually, we are unable to link your IP address to your name, address, or other identifying information unless you provide us with such information and continue to use the same IP address.


You can opt out of cookies by configuring your internet browser not to store cookies anymore. Additionally, you can delete any information previously stored via your browser settings.


Security


We ensure that your personal data is protected against loss or unlawful processing. We have taken, among other things, the following technical and organizational measures:


Logical access control, use of passwords, and possibly a second factor;

Data encryption;

Pseudonymization of data;

The use of Virtual Private Servers (VPN) accessible with the SSH key;

Transfers only over SSL;

Purpose-bound access restrictions;

Control of authorized authorizations.


Third-party websites and services


Our Services include activities related to providing software with which our customers can build their own professional websites. Our customers determine what kind of data they collect on or through their website. We process such data only on behalf of our customers. If you have any questions about information our customers collect on or through their website, you can contact the organization that set up the website. Our customers determine which other services or plugins they use. This Privacy Statement does not apply to such other services or plugins, nor to third-party websites visited via links. We cannot guarantee that these third parties handle your personal data securely and reliably. We advise you to read the privacy statements of these parties.